Meranie dreva

Ako sa meria drevo a ako viete, že ste dostali toľko, koľko ste si objednali?

Drevo sa meria v rôznych jednotkách. Je to predovšetkým preto, že ide o materiál, ktorý nie je možné úplne na 100% uskladniť bez akýchkoľvek medzier, ako napríklad piesok. Najpoužívanejšie jednotky na meranie dreva sú:

  1. Plnometer – je to kocka s rozmermi 1 x 1 x 1 m čistej drevnej hmoty. Takto za normálnych okolností nie je možné drevo uskladniť, museli by byť napríklad pomleté na prach a preto sa táto jednotka v praxi pri dreve nepoužíva. Iný názov, všeobecné známy je meter kubický.
  2. Priestorový meter (môžete sa stretnúť aj s označením “priestorový meter rovnaný”)– je to taktiež kocka s rozmermi 1 x 1 x 1 meter, ale v tomto prípade je do tejto kocky drevo uložené (či už metrovina alebo štiepané). Ukladať drevo si vyžaduje ručnú prácu, ktorá sa následne premietne do ceny dreva a preto je táto jednotka tiež nevýhodná. Používaná skratka je PRMR.
  3. Priestorový meter sypaný – ide o najčastejšie používanú jednotku na meranie množstva dreva. Ide o voľne nasypané najčastejšie štiepané drevo do priestoru 1 x 1 x 1 meter. Ide o veľmi rýchle a efektívne meranie množstva dreva, nakoľko nie je nutná ľudská práca vynaložená na jeho uloženie. Používaná skratka je PRMS.
  4. Hmotnostné jednotky – používajú sa v prípade manipulácie s inými formami drevnej hmoty. Napríklad pri peletách, ktoré sa dodávajú balené v 25 kg vreciach alebo v big-bagoch s hmotnosťou jednej tony.
  5. Bežný meter - používa sa pri meraní napríklad kolíkov, ale aj v množstve iných odvetví. Stretnete sa s ním aj v obchodoch s domácimi potrebami, textilných galantériách a ďalších. Ide o pomocnú jednotku, ktorá vyjadruje obvyklé množstvo (šírku, hĺbku, hrúbku) materiálu na jeden meter dĺžky. Ilustrovať sa to dá napríklad na kobercoch, ktoré sa predávajú na metráž - jeden bežný meter vyjadruje 1 meter koberca, ktorý vám odmotajú z rolky v takej šírke a hrúbke ako je vyrobený.

PLNOMETER

Predstavte si teoreticky, že by vám domov doviezli drevo z nejakého obrovského stromu a toto drevo by bolo narezané na kocky, podobne ako vidíte na obrázku. Keby ste mali jednu takú kocku doma, vtedy môžete povedať, že máte doma presne jeden meter kubický dreva. V praxi je to však nereálne, pretože všetkým nám je jasné, že takéto kocky z dreva sa nikde nevyrábajú a nepredávajú a preto je potrebné siahnuť po iných možnostiach ako zmerať množstvo dreva.

PRIESTOROVÝ METER ROVNANÝ

Veľmi často sa stretnete pri predaji dreva s pojmom priestorový meter. Stretnete sa s pojmom "priestorový meter ukladaný" alebo "priestorový meter rovnaný". V tomto prípade je to síce kocka 1x1x1 meter (teda 1 m3), no samotného dreva tam nie je toľko, pretože aj keď je akokoľvek poctivo ukladané, vždy sa budú medzi jednotlivými klátikmi nachádzať aspoň minimálne medzery. Preto nie je možné povedať, že ide o 1 m3 dreva a z toho dôvodu sa používa pojem priestorový meter dreva a nie "jeden kubík dreva".

PRIESTOROVÝ METER SYPANÝ

Toto je jedna z najčastejšie používaných jednotiek pri meraní množstva palivového dreva. V tomto prípade ide tiež o kocku s objemom 1 m3, ale drevo je do nej voľne nasypané. Medzery medzi jednotlivými klátikmi sú tým pádom väčšie a výsledné množstvo drevnej hmoty, ktorú dostanete je menšie. Výhodou je však ľahká a rýchla manipulácia a žiadna ľudská práca pri ukladaní, ktorá by sa premietla do ceny dreva.
Drevo sa meria priamo pri nakladaní, keď sa nakladá napr. bagrom s lyžicou, ktorej objem je povedzme 1 m3 a teda 10 lyžíc dreva sa rovná 10 priestorových metrov sypaných dreva.

Prevodové koeficienty

Ako budete vedieť, koľko dreva ste si kúpili a koľko ste ho reálne dostali?
KUPUJEM Prepočet na (m3) Prepočet na Priestorový meter rovnaný (ukladaný) (PRMR) Prepočet na Priestorový meter sypaný (voľne ložený) (PRMS)
Kupujem 1 m3 1,00 1,66 2,20
Kupujem 1 PRMR 0,60 1,00 1,33
Kupujem 1 PRMS 0,45 0,75 1,00
Uvedené koeficienty sú informatívne, nakoľko pre každú drevinu sa líšia. Uvedený koeficient platí pre DUB.

OBJEM GUĽATINY

Pre výpočet objemu guľatiny sa používa viacero metód a viacero vzorcov. Vždy však platí, že objem guľatiny sa počíta kus po kuse, aby sa dosiahol čo najpresnejší výsledok.
Vypočítať objem guľatiny si môžete vyskúšať napríklad na stránke Drevári, kde na to existuje kalkulačka. Môžete si vybrať s viacerých metodík výpočtu objemu.
Na obrázku je uvedená metodika podľa Hubera, pri ktorej sa berie do úvahy priemer v strede a dĺžka. Pri meraní v kôre sa berie do úvahy aj typ dreviny.

Vzorec pre výpočet objemu guľatiny

Vbk =  π/4 * (dsk - 2k)2 * L * 10-4

Vbk je objem guľatiny s presnosťou na 2 desatinné miesta
dsk je stredová hrúbka bez kôry v centimetroch
L je dĺžka guľatiny
2k je dvôjnásobná hrúbka kôry v centimetroch

BEŽNÝ METER

Táto jednotka sa používa v mnohých odvetviach, kde sa predáva materiál na dĺžku, ktorý má isté vlastnosti, už zadefinované od výroby.
Na obrázku je príklad 1 bežný meter technických kolíkov. Tieto kolíky majú zadefinovanú vlastnosť, že ich rozmer je 25 x 25 mm. Dĺžku však môžu mať rôznu, podľa požiadaviek zákazníka. Môžu byť dlhé 1 m, 1.5 m, 2 m... a vtedy ide o bežný meter.
Na bežné metre sa predávajú napríklad reťaze, laná, hadice, koberce a množstvo ďalších výrobkov, ktoré majú svoje zadefinované vlastnosti - šírku, hrúbku, silu v ťahu a ďalšie a mení sa iba jedna z ich vlastností - dĺžka, podľa požiadaviek zákazníka.

BEŽNÝ METER vs METER

Použitie pojmu bežný meter

Ako sme si už povedali vyššie. Obrázok ilustruje reťaz, ktorá má svoje vlastnosti - hrúbku, veľkosť oka, pevnosť... tieto vám v obchode nezmenia. Zmenia iba jej dĺžku, podľa vašej potreby a teda si kupujete X bežných metrov reťaze.

Použitie pojmu meter

Dobre to ilustrujú napríklad závitové tyče, ktoré kúpite v obchode - všetky vlastnosti majú dané od výroby - hrúbku, pevnosť aj dĺžku. V obchode vám žiadnu z vlastností nemenia a kupujete hotový výrobok, ktorý má dĺžku povedzme 1 meter. V tomto prípade teda nejde o 1 bežný meter závitovej tyče, ale o 1 meter závitovej tyče.

Prihláste sa na odber noviniek, akcii a ponuky palivového dreva.
© Palivovo Drevo